Изтекла сесия

Сесията изтича след


Премести курсор

БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ
ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

СИГУРНОСТ ВСЕКИ ДЕН
Анонимен | Вход
Внимание
Вие успешно влязохте в системата! С така въведените потребителско име и парола интеграцията със система на Traces няма да работи. За да ползвате пълната функционалност на системата, моля излезте от системата и влезте с потребителското име и парола валидно за Traces.
Добре дошли!

Тази информационна система на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) е реализирана с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК), съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.

Реализирана е по следните два проекта:
  •   Проект № 14-32-09/01.09.2014 г. „Изграждане на националните електронни регистри за храни от животински произход, храни от неживотински произход и на предприятията за странични животински продукти. Внедряване на нови електронни административни услуги, свързани с използването на разработените регистри”
  •   Проект № 14-32-10/01.09.2014 г. „Изграждане на националния електронен регистър на обектите за обществено хранене и търговия на дребно с храни. Внедряване на нови електронни административни услуги, свързани с използването на разработения регистър.

Общата цел на проектите е изграждане на национални електронни регистри на:
  •   предприятията за производство и обектите за търговия на едро с храни от животински произход;
  •   предприятията за производство и обектите за търговия на едро с храни от неживотински произход;
  •   предприятията за странични животински продукти; и
  •   обектите за обществено хранене и търговия на дребно с храни.

За повече информация относно работа с приложението, моля натиснете ТУК

For your information in 2016 was implemented a new web-based system under contract for granting financial assistance Priority Axis III "Quality administrative service delivery and e-governance development", Sub-priority 3.2. "Standard information and communication environment and interoperability" budget line BG051PO002 / 14 / 3.2-06 financed under Operational Programme "Administrative Capacity" project registration № 14-32-9 from 01.09.2014 on "Building a national electronic registers for food of animal origin, food of non-animal origin and establishments for animal by-products. Introduction of new electronic administrative services related to the use of the developed registers, which comply with international standards and technical specifications for maintaining registers of EU member states. 

All the names of the establishments in the web-based system are written in Bulgarian and with latin letters, and the produced or traded foods are written in Bulgarian and in English. This system is not giving links to the relevant sections and groups from the register but I s providing a possibility to choose by certain criteria.

I inform you that the home page of the web-based system there is a text „For more information about how to use this application, please click  HERE“ where you can find instructions how to use the register.
For more information about how to use this application, please click  HERE


При стартиране на приложението за първи път е необходимо да се свали главният сертификат от www.bul-si.bg/BulSiCA.crt и да се импортира в браузъра
.

За Chrome -изпълнете следните стъпки:

Настройки-->Управление на сертификати-->Удостоверител-->Импорт

Settings-->Manage certificates-->Authorities-->Import

Трябва да се селектират всички опции.

За Firefox - изпълнете следните стъпки:

Preferences-->Advanced-->Certificates-->View Certificates-->Authorities-->Import

Трябва да се селектират всички опции.

За Internet Explorer се стартира автоматично.